Patent

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ / GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUNG

ỨNG DỤNG:

Nhà phát minh hoặc Người được chuyển giao; người được chuyển giao có thể là cá nhân hoặc tập đoàn. Hai hoặc nhiều bên có thể áp dụng chung. Ứng viên nước ngoài không cư trú tại Việt Nam hoặc không có đại diện hợp pháp hoặc cơ sở thương mại hoặc cơ sở thương mại Việt Nam phải thực hiện việc nộp đơn và các thủ tục liên quan chỉ thông qua Đại diện sở hữu trí tuệ được ủy quyền.

 

NGÔN NGỮ ĐƠN SÁNG CHẾ:

Tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt của đặc điểm kỹ thuật của sáng chế nên được nộp tại ngày nộp đơn. Tuy nhiên, thời gian kéo dài thêm 03 tháng có thể được chấp nhận để gửi bản dịch tiếng Việt với điều kiện là đặc tả tiếng Anh (tiếng Pháp / tiếng Nga) được nộp vào ngày nộp đơn.

 

các đối tượng không được bảo hỘ:

Ý tưởng khoa học, nguyên tắc và phát minh; Phương pháp và hệ thống quản lý kinh tế, tổ chức; Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo; Phương pháp huấn luyện động vật; Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, hệ thống phân loại, hệ thống biên soạn tài liệu; Thiết kế và sơ đồ quy hoạch cho các cơ sở xây dựng, dự án quy hoạch và phân vùng; Các giải pháp chỉ liên quan đến hình dạng của vật phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ chứ không phải đặc tính kỹ thuật; Biểu tượng, bảng thời gian, quy tắc, dấu hiệu và quy định; Phần mềm máy tính, mạch điện, mô hình toán học, sơ đồ tham khảo và tương tự; Phương pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh; Giải pháp kỹ thuật, trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo hoặc đạo đức xã hội chủ nghĩa, sẽ không được coi là phát minh hoặc giải pháp hữu ích.

 

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG:  

1. Thời gian kiểm tra theo mẫu: một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu ứng dụng được hoàn thành kiểm tra, đơn đăng ký sẽ được công bố trên Thông tin sở hữu trí tuệ vào tháng thứ 19 kể từ Ngày ưu tiên.

Yêu cầu kiểm tra nội dung phải được nộp trong vòng 42 tháng kể từ Ngày ưu tiên sớm nhất.

2. Thời gian kiểm tra nội dung là mười tám (18) tháng tính từ ngày hôm sau giữa Ngày nộp đơn Yêu cầu thẩm định nội dung hoặc Ngày công bố.

 

CÔNG BỐ ĐƠN:

Trong tháng thứ hai kể từ ngày chính thức chấp nhận đơn, bản vẽ và tóm tắt sẽ được xuất bản trong Công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu Trí tuệ.

 

PHẢN ĐỐI:

Một đơn phản đối có thể được nộp tới Cục sở hữu trí tuệ bởi bất kỳ bên thứ ba nào trong quá trình kiểm tra sau khi công bố đơn.

 

THỜI HẠN BẢO HỘ:

20 năm (bằng sáng chế cho sáng chế) và 10 năm (bằng sáng chế cho giải pháp hữu ích) kể từ ngày nộp đơn (kể từ ngày nộp đơn quốc tế đối với các ứng dụng PCT), phải trả phí niên kim.

 

THANH TOÁN HÀNG NĂM:

Niên kim đầu tiên (thứ 1) phải trả vào Ngày cấp bằng sáng chế. Ngày đáo hạn của khoản thanh toán niên kim là ngày Ngày cấp bằng.

 

TÀI LIỆU NỘP ĐƠN:

Đơn Công Ước

 1 . Giấy ủy quyền, được ký bởi người được ủy quyền của người nộp đơn, có tên và chức vụ trong công ty. Giấy ủy quyền có thể được nộp bằng fax vào ngày nộp đơn, với điều kiện là bản gốc được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Giấy ủy quyền không cần phải công chứng.

2. Một (01) bản sao đặc tả bằng tiếng Anh / tiếng Pháp / tiếng Nga và bản vẽ chính thức (nếu có).